ตรวจสอบข้อมูลบัณฑิต

News & Presentation

ข้อควรทราบ

Image

ข้อปฏิบัติของบัณฑิตเกี่ยวกับมาตรการป้องกันโควิด-19

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562

อ่านเพิ่มเติม

Image

การยื่นเอกสารขอเปลี่ยนคำนำหน้าชื่อ

ยื่นคำร้องถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2564

อ่านเพิ่มเติม

Image

การยื่นเอกสารขอเลื่อนรับพระราชทานปริญญาบัตร

ยื่นคำร้องถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2564

อ่านเพิ่มเติม

Image

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การแต่งกายสำหรับผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

อ่านเพิ่มเติม

Image

คู่มือการฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร

อ่านเพิ่มเติม

Image

ราคารูปภาพพร้อมกรอบรูปรับปริญญา

อ่านเพิ่มเติม

Presentation

VDO แนะนำการฝึกซ้อม

การซักซ้อมการถวายความเคารพและลำดับพิธีการ

ตัวอย่างการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

ตัวอย่างการถวายความเคารพ

Image

เราภูมิใจบัณฑิต ม.พะเยา รุ่นที่ 9

ขอให้บัณฑิตทุกท่านได้ทำความเข้าใจระเบียบ ขั้นตอน และศึกษาคู่มืออย่างละเอียด ตลอดจนตั้งใจฝึกซ้อมให้เกิดความถูกต้องรวดเร็วและสวยงาม เพราะการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร เป็นเรื่องที่มีความสำคัญควรฝึกซ้อมให้มั่นใจว่าจะไม่มีความผิดพลาดเกิดขึ้น ทำให้พิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยพะเยามีความสมบูรณ์ สมศักดิ์ศรีแห่งปริญญาที่บัณฑิตได้รับ ถือเป็นการถวายพระเกียรติสูงสุด สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้