รายชื่อผู้ประสานงานคณะ กับ บัณฑิตและคณะกรรมการฝ่ายฝึกซ้อม ส่วนกลางพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตรฯ ประจำปีการศึกษา 2562

คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ

- ผศ.ดร.วัชระ แลน้อย โทร.08-3152-9941

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

- ผศ.ดร.สาคร เมฆรักษาวนิช โทร.081-9520289
- ผศ.ดร.ธีระยุทธ ทองเครือ โทร.083-5423661

คณะนิติศาสตร์

- อาจารย์พลอยขวัญ เหล่าอมต โทร.08-6416-9364

คณะพยาบาลศาสตร์

- นางสาวลานนา หมื่นจันทร์ โทร.083-1546007

คณะแพทยศาสตร์

- ผศ.ดร.สมคิด จูหว้า โทร.08-1675-7359
- นายแพทย์วสุชล ชัญชา โทร.09-4974-9616

คณะเภสัชศาสตร์

- ดร.สุธิดา บุญสม โทร.089-4324288
- น.ส.พจนีย์ กลิ่นบำรุง โทร.09-0670-0065

คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์

- อาจารย์ณัฐวุฒิ สมยาโรน โทร.08-1474-2401
- นายกฤตธัช อนุสสรราชกิจ โทร.06-3389-6299
- นางสาวธนภชศร เทพละออ โทร.09-2963-5497

คณะวิทยาศาสตร์

- ดร.พัทธวรรณ ละโป้ โทร.095-5935646
- น.ส.พรหมภัสสร อะสะนิธิกูร โทร.09-1067-3519
- ดร.เริงฤทัย ศิริรักษ์ โทร.087-0563931

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

- ผศ.ดร.ธีรภัทร ศรีรัตนโชติ้ โทร.08-6590-2493
- นางสาระชล เครือสาร โทร.08-1960-7411 ​

คณะวิศวกรรมศาสตร์

- ผศ.ดร.ปิยพงษ์ สุวรรณมณีโชติ โทร.08-6674-5009
- อาจารย์ธนกฤต เทพอุโมงค์ โทร.092-8190309

คณะศิลปศาสตร์

- อาจารย์ณัฐวร วงศ์จิตราทร โทร.06-5426-9945
- นายบุลิน ยั่วยวน โทร.08-8299-2011

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

- อาจารย์เกียรติศักดิ์ ใสสอาด โทร.09-6692-6696
- อาจารย์อารยา รวมสำราญ โทร.084-9613370

คณะสหเวชศาสตร์

- อาจารย์ปาจรีย์ มาน้อย โทร.08-5618-9549
- ดร. ศุภกัญญา ลาสม โทร.082-4953515
- ผศ.กภ.ณิชาภา พาราศิลป์ โทร.096-2619151

คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม

- อาจารย์สุรัตน์ เศษโพธิ์ โทร.08-8266-7441
- น.ส.จิราภรณ์ ไชยสาร โทร.08-9192-7219

รัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์

- อาจารย์ถิรายุส์ บำบัด โทร.084-0416052
- ดร.ณวิญ เสริฐผล โทร.097-1709791
- นางสาวกัลยาพร กันอิน โทร.095-5168294
- นายทวีป มหาสิงห์ โทร.086-8332248
- ว่าที่ร้อยตรีศิริพงษ์ เผ่าต๊ะใจ โทร.084-8108698

วิทยาลัยการศึกษา

- ดร.ณัฐวุฒิ สัพโส โทร.08-9217-7764
- ดร.นรินธน์ นนทมาลย์ โทร.089-9503237
- นายวิทวัส ธิวัย โทร.09-3131-1200

คณะทันตแพทยศาสตร์

- ทันตแพทย์ทศพล อินปะโคน โทร.09-5663-5131


ข้อมูลโดยกองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ วันที่ 06 ม.ค.64