คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

- ติดต่อ นางสาวกมลทิพย์ รักเป็นไทย เบอร์ภายใน 2329 Email:kamolthip.rak@hotmail.com

คณะเภสัชศาสตร์

- ติดต่อ นางสาวพจนีย์ กลิ่นบำรุง เบอร์ภายใน 3188 Email:phoj.klinbumrung@gmail.com

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

- ติดต่อ นางสาวนิภาพร ตันเครือ เบอร์ภายใน 6228 Email:nipaporn.ta@up.ac.th
- ติดต่อ นายนฤพงศ์ สันทราย เบอร์ภายใน 6220 Email:narupong.sa@up.ac.th

คณะแพทย์ศาสตร์

- ติดต่อ นางสาวเมธินี หล้านามวงศ์ เบอร์ภายใน 3313 Email:mathimee.la@up.ac.th
- ติดต่อ นายศรัณยู พิชัยยา เบอร์ภายใน 3464 Email:fang_phayao.way@hotmail.com

คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์

- ติดต่อ นายณัฏฐพงษ์ ยั่งยืน เบอร์ภายใน 1508 Email:nattapong.ya@up.ac.th

คณะทันตแพทยศาสตร์

- ติดต่อ นางสาวชรินทร์ทิพย์ ศุภโชติโภคิณ เบอร์ภายใน 4710 Email:jettana_bell@hotmail.com

คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์

- ติดต่อ นางสาวรัตติกาล ค้าสม เบอร์ภายใน 1318 Email:rattikan.kh@up.ac.th
- ติดต่อ นายวิทวัส ประเสริฐศักดิ์ เบอร์ภายใน 1322 Email:wittawat.pr@up.ac.th
- ติดต่อ ว่าที่ร้อยตรีศิริพงษ์ เผ่าต๊ะใจ เบอร์ภายใน 1315 Email:siripong.pa@up.ac.th

คณะพยาบาลศาสตร์

- ติดต่อ นางสาวณัฐพร ขวัญคง เบอร์ภายใน 3214 Email:Nuttkk9@gmail.com

คณะนิติศาสตร์

- ติดต่อ นางสาวณลภัส ปัญญาวงค์ เบอร์ภายใน 1851 Email:Doungchewan@gmail.com

คณะวิทยาศาสตร์

- ติดต่อ พรหมภัสสร อะสะนิธิกูร เบอร์ภายใน 1785 Email:prompsatsor.as@up.ac.th​

คณะสหเวชศาสตร์

- ติดต่อ นายโกเมศ ลออพันธุ์สกุล เบอร์ภายใน 3873 Email:gomate.la@up.ac.th

คณะเกษตรศาสตร์ฯ

- ติดต่อ นางสาวกรวิกา ดวงปัญญารัตน์ เบอร์ภายใน 3247 Email:Kiddee_21@hotmail.com

คณะศิลปศาสตร์

- ติดต่อ นางสาวเสาวภัค วันสนุก เบอร์ภายใน 1685 Email:saowaphak.wa@up.ac.th
- ติดต่อ นางสาวสุภรพร คำรส เบอร์ภายใน 1682 Email:supapornku999@gmail.com

คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม

- ติดต่อ นายนพดล มั่นที่สุด เบอร์ภายใน 3394 Email:kateamz_7@hotmail.com

วิทยาลัยการศึกษา

- ติดต่อ นายคมธิต จันตะมะ เบอร์ภายใน 1372 Email:skulshak@gmail.com

วิทยาลัยการจัดการ

- ติดต่อ นางสาวธนาภรณ์ ภู่พฤกษชาติ เบอร์ภายใน 02-6551100 Email:tanaporn.po@up.ac.th

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ

- ติดต่อ นายกิตติคุณ คำรักษ์ เบอร์ภายใน 3365 Email:kittikun.ka@up.ac.th​

คณะวิศวกรรมศาสตร์

- ติดต่อ นายธนิตถ์กานต์ ใจสวัสดิ์ เบอร์ภายใน 3807 Email:thanatkarn.ja@up.ac.th

งานพัฒนาระบบสารสนเทศทางวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา

- Facebook Fanpage: งานพัฒนาระบบสารสนเทศทางวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา Tel. 054 466 666 ต่อ 2500