ข้อปฏิบัติของบัณฑิตเกี่ยวกับมาตรการป้องกันโควิด-19
พิธีรับพระราชทานปริญญาบัตรฯ ประจำปีการศึกษา 2562

คณะกรรมการฝ่ายประสานงานกลาง พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยพะเยา กองกิจการนิสิต โทร 054-466666 ต่อ 6295