รายชื่อผู้ประสานงานคณะ กับ บัณฑิตและคณะกรรมการฝ่ายฝึกซ้อม ส่วนกลาง พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561

คณะกรรมการฝ่ายฝึกซ้อมส่วนกลาง

- ผู้ช่วยอธิการบดี (อ.จารุวรรณ) โทร.083-9307889
- ผู้อำนวยการกองพัฒนาคุณภาพนิสิตฯ โทร.086-4201549

คณะเกษตรศาสตร์ฯ

- ผศ.ดร.วัชระ แลน้อย โทร.083-1529941
- ผศ.ดร.กัญญาณัฐ สุนทรประสิทธิ์ โทร.080-4419662

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

- อ.สัณห์ชัย หยีวิยม โทร.081-6809005
- นายวราพงษ์ คล่องแคล่ว โทร.095-6927888

คณะวิศวกรรมศาสตร์

- อ.ธเนศ ทองเดชศรี โทร.086-5670396
- ดร. ธนาทิพย์ จันทร์คง โทร.086-9224144

คณะนิติศาสตร์

- อ.วรลักษณ์ เมืองชู โทร.083-0156565
- อ.วัชรพงษ์ เขื่อนพันธ์ โทร.080-1340467

คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม

- ดร.สุรัตน์ เศษโพธิ์ โทร.088-2667441
- น.ส.จิราภรณ์ ไชยสาร โทร.089-1927219

คณะแพทย์ศาสตร์

- ดร.สุทธิชัย ศิรินวล โทร.094-8237828
- ผศ.ดร.อนุกูล มะโนทน โทร.091-8404884

คณะศิลปศาสตร์

- อ.ณัฐวร วงศ์จิตราทร โทร.065-4269945
- นางสาวเสาวภัค วันสนุก โทร.088-7696136

คณะวิทยาศาสตร์

- ดร.พัทธวรรณ ละโป้ โทร.095-5935646
- น.ส.พรหมภัสสร อะสะนิธิกูร โทร.091-0673519 ​

คณะพยาบาลศาสตร์

- ดร.สุทธิดา พงษ์พันธ์งาม โทร.081-4020880
- ดร.พัชรินทร์ สังวาลย์ โทร.086-8769739

คณะเภสัชศาสตร์

- ดร.นิวัฒน์ ศักดิ์สิทธิ์ โทร.086-9354308
- ดร.ปาจรีย์ มงคล โทร.089-4352877

คณะสหเวชศาสตร์

- ดร.ปาจรีย์ มาน้อย โทร.085-6189549
- อ.สุรสิทธิ์ สุวรรณสิทธุ์ โทร.084-6299231
- อ.สมฤทัย พุ่มสลุด โทร.099-6438450

คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์

- อ.ถิรายุส์ บำบัด โทร.084-0416052
- ดร.ณวิญ เสริฐผล โทร.097-1709791
- อ.ณัฏฐิมา มากชู โทร.098-7151482
- ดร.ณัฐฑรี สินธุนาวา โทร.081-5959801
- นายอภิรักษ์ นิลวัฒน์ โทร.062-3724585

วิทยาลัยการศึกษา

- ดร.ณัฐวุฒิ สัพโส โทร.089-2177764
- ดร.นรินธน์ นนทมาลย์ โทร.097-9935194

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

- อ.วิทวัส สัจจาพงศ์ โทร.089-8700522
- นางสาระชล เครือสาร โทร.088-5938511

คณะวิทยาการจัดการฯ

- อ.ณัฐวุฒิ สมยาโรน โทร.081-4742401
- นายกฤตธัช อนุสสรราชกิจ โทร.063-3896299
- นางสาวธนภชศร เทพละออ โทร.092-9635497

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ

- อ.วรินทร์ รวมสำราญ โทร.081-8245419
- ผศ.วีรดา บัวบังใบ โทร.087-9343515