รายชื่อบุคลากรสำหรับประสานงานการกรอกข้อมูลในระบบสารสนเทศเข้ารับพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

- ติดต่อ นางสาวกมลทิพย์ รักเป็นไทย เบอร์ภายใน 2329 Email:kamolthip.rak@hotmail.com
- ติดต่อ นายวรินทร ซอกหอม เบอร์ภายใน 2329 Email:kamolthip.rak@hotmail.com

คณะวิศวกรรมศาสตร์

- ติดต่อ นายธนิตถ์กานต์ ใจสวัสดิ์ เบอร์ภายใน 3807 Email:thanatkarn.ja@up.ac.th

คณะนิติศาสตร์

- ติดต่อ นางสาวดวงชีวัน เครือน้อย เบอร์ภายใน 1619 Email:Doungchewan@gmail.com

คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม

- ติดต่อ นายนพดล มั่นที่สุด เบอร์ภายใน 3394 Email:kateamz_7@hotmail.com

คณะแพทย์ศาสตร์

- ติดต่อ นางสาวรัฎติกาล ศรีชัยอินทร์ เบอร์ภายใน 3458 Email:rsrichaiin@gmail.com

คณะศิลปศาสตร์

- ติดต่อ นายสุธิพงษ์ อินทนู เบอร์ภายใน 1685 Email:Suthipong.in@up.ac.th
- ติดต่อ นางสาวเสาวภัค วันสนุก เบอร์ภายใน 1685 Email:saowaphak.wa@up.ac.th

คณะวิทยาศาสตร์

- ติดต่อ นางสาวสุดารัตน์ แซ่จ๋าว เบอร์ภายใน 1715 Email:Sudarat.sa@up.ac.th​

คณะพยาบาลศาสตร์

- ติดต่อ นางสาวณัฐพร ขวัญคง เบอร์ภายใน 3214 Email:Nuttkk9@gmail.com

คณะเภสัชศาสตร์

- ติดต่อ นางสาวพจนีย์ กลิ่นบำรุง เบอร์ภายใน 3188 Email:phoj.klinbumrung@gmail.com

คณะสหเวชศาสตร์

- ติดต่อ นายโกเมศ ลออพันธุ์สกุล เบอร์ภายใน 3873 Email:gomate.la@up.ac.th

คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์

- ติดต่อ นายอภิรักษ์ นิลวัฒน์ เบอร์ภายใน 1319 Email:a-nilawat@hotmail.com

วิทยาลัยการศึกษา

- ติดต่อ นายวิทวัส ธิวัย เบอร์ภายใน 1377 Email:PEARL_GIRLS@HOTMAIL.COM
- ติดต่อ นายคมธิต จันตะมะ เบอร์ภายใน 1372 Email:skulshak@gmail.com

คณะเกษตรศาสตร์ฯ

- ติดต่อ นางสาวกรวิกา ดวงปัญญารัตน์ เบอร์ภายใน 3247 Email:Kiddee_21@hotmail.com

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

- ติดต่อ นางสาวนิภาพร ตันเครือ เบอร์ภายใน 6228 Email:Tudtu_1991@windowslive.com

คณะวิทยาการจัดการฯ

- ติดต่อ นางสาวธิภาภรณ์ เงินเย็น เบอร์ภายใน 1508 Email:thipaporn.ng@up.ac.th
- ติดต่อ นายณัฏฐพงษ์ ยั่งยืน เบอร์ภายใน 1508 Email:nattapong.ya@up.ac.th

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ

- ติดต่อ นายอริศรุต คดคง เบอร์ภายใน 3362 Email:arisarutkhod@gmail.com​