การยื่นเอกสารขอเลื่อนรับพระราชทานปริญญาบัตร

ดาวน์โหลดคำร้องทั่วไป(UP1)

www.does.up.ac.th ไปที่เมนู เกี่ยวกับนิสิต > (UP1) คำร้องทั่วไป หรือคลิกดาวน์โหลดที่นี่

กรอกข้อมูล

เรื่อง ขอเลื่อนรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อขอร่วมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562

เตรียมเอกสารประกอบ

แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

นำเอกสารมายื่นที่งานทะเบียนนิสิต

กองบริการการศึกษา อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ห้อง ICT1213 ชั้น 2 ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2562

หมายเหตุ

- นิสิตที่ยื่นเอกสารดังกล่าวแล้ว ให้แต่งกายตามคำนำหน้าชื่อในวันฝึกซ้อมใหญ่และรับจริง

- ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร 054-466666 ต่อ 1021 , 1831 , 1832