รายชื่อผู้ประสานงานคณะ กับ บัณฑิตและคณะกรรมการฝ่ายฝึกซ้อม ส่วนกลาง
พิธีรับพระราชทานปริญญาบัตรฯ ประจำปีการศึกษา 2563

คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ

- นางสาวเสาวนีย์ จอมสว่าง โทร.086-7280349
- นายจักร์พงศ์ ธุระพ่อค้า โทร.082-0539486

คณะทันตแพทยศาสตร์

- นางสาววรารัตน์ อัมพะเศวต โทร.098-2476563
- นางสาวอรวรรณ ตันวงค์ โทร.098-4781197

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

- นายสัณห์ชัย หยีวิยม โทร.081-6809005
- นายวราพงษ์ คล่องแคล่ว โทร.095-6927888

คณะนิติศาสตร์

- นางณลภัส ปัญญาวงค์ โทร.081-3664410
- ผศ.นริษรา ประสิทธิปานวัง โทร.089-5549257

คณะพยาบาลศาสตร์

- อ.เกศินี อิมแมน โทร.081-7643543
- นายปรัชญดล รัตนสุวรรณ่ โทร.083-4766645

คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม

- ดร.สุรัตน์ เศษโพธิ์ โทร.088-2667441
- นางสาวจิราภรณ์ ไชยสาร โทร.089-1927219

คณะแพทยศาสตร์

- นายณรงค์ศักดิ์ ใจเที่ยงธรรม โทร.062-0406161
- ว่าที่ร้อยตรี พงษ์ณรินทร์ พันธ์พืช โทร.099-1595296

คณะเภสัชศาสตร์

- ดร.ภก.ภูวิช ไชยคำวัง โทร.098-9192652
- นางสาวพจนีย์ กลิ่นบำรุง โทร.090-6700065

คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์

- อ.ถิรายุส์ บําบัด โทร.084-0416052
- ว่าที่ร้อยตรี ศิริพงษ์ เผ่าต๊ะใจ โทร.084-8108698

คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์

- นายกฤตธัช อนุสสรราชกิจ โทร.063-3896299
- นางสาวรินรดา เทพละออ โทร.092-9635497

คณะวิทยาศาสตร์

- ดร.พัทธวรรณ ละโป้ โทร.095-5935646
- น.ส.พรหมภัสสร อะสะนิธิกูร โทร.091-0673519

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

- ผศ.ดร.ธีรภัทร ศรีรัตนโชติ โทร.086-5902493
- นางสาระชล เครือสาร โทร.088-5938511
- นางสาวนิภาพร ตันเครือ โทร.080-3693966

คณะวิศวกรรมศาสตร์

- อ.อธิคม บุญซื่อ โทร.095-4504402
- นายกิตติ ไพเจริญ โทร.081-8826713

คณะศิลปศาสตร์

- อ.ณัฐวร วงศ์จิตราทร โทร.065-4269945
- นายบุลิน ยั่วยวน โทร.064-4892059

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์

- อ.เกียรติศักดิ์ ใสสอาด โทร.096-6926696
- นางสาวจริญญา ดวงเกิด โทร.089-5596005
- นายกิตติคุณ คำรักษ์ โทร.082-4054724

คณะสหเวชศาสตร์

- ดร.สิทธิพร สุวรรณมิตร์ โทร.089-7102798
- นางปิลันธนา เสรเมธากุล โทร.089-8525856

วิทยาลัยการศึกษา

- ผศ.ดร.สุนทร คล้ายอ่ำ โทร.089-9603152
- ดร.ณัฐวุฒิ สัพโส โทร.089-2177764


ข้อมูลโดยกองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ วันที่ 04 ม.ค.65