ห้องรับรองผู้ปกครอง

คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ

ตึกคณะเกษตรศาสตร์ ฯ

คณะทันตแพทยศาสตร์

ห้อง CE06303,CE06304

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ห้องประชุมเมืองพะเยา

คณะนิติศาสตร์

ห้อง PKY4, PKY5

คณะพยาบาลศาสตร์

ห้อง CE11302, CE11303, CE11304

คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม

SEEN Co-Working space

คณะแพทยศาสตร์

บริเวณคณะสาธารณสุขศาสตร์

คณะเภสัชศาสตร์

บริเวณคณะเภสัชศาสตร์

คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์

ห้อง PKY 2-3

คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์

ห้อง UB001,UB002

คณะวิทยาศาสตร์

SC1101 , SC1107, และบริเวณคณะวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

ห้องปฏิบัติการสรีรวิทยา

คณะวิศวกรรมศาสตร์

EN2406 , ลานระหว่างตึก EN1 และ EN2 , EN4406

คณะศิลปศาสตร์

ห้อง UB005

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์

โถงชั้น 1 คณะสถาปัตย์

คณะสหเวชศาสตร์

ห้อง CE11202

วิทยาลัยการศึกษา

ห้อง UB003


ข้อมูลโดยกองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ