สถานที่รายงานตัวซ้อมย่อย

คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ

CE 10206

คณะทันตแพทยศาสตร์

ห้อง PKY6

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ห้องประชุมเมืองพะเยา

คณะนิติศาสตร์

ห้อง PKY4, PKY5, C201, C202

คณะพยาบาลศาสตร์

ห้อง CE11302, CE11303, CE11304

คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม

ห้อง C203, C204

คณะแพทยศาสตร์

ห้อง UB001 , UB002 , CE07309

คณะเภสัชศาสตร์

คณะเภสัชศาสตร์

คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์

ห้อง PKY2, PKY3

คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์

ห้อง PKY1 , C101

คณะวิทยาศาสตร์

ห้องหลัก CE04206 ห้องย่อย CE04202,CE04203,CE04204,CE03203,CE03204,CE03205

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

ห้อง CE02401

คณะวิศวกรรมศาสตร์

ห้อง CE07201, CE07202, CE07203, CE07208, CE07212, CE07213, CE07214

คณะศิลปศาสตร์

ห้อง UB005, CE05202, CE05203, CE05204, CE05206, CE05302, CE05303, CE05304, CE06203, CE06204, CE06205, CE06303, CE06304, CE06305

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์

ห้องเอนกประสงค์ ชั้น 1 คณะสถาปัตย์

คณะสหเวชศาสตร์

ห้อง CE11202, CE11203, CE11204, CE11206

วิทยาลัยการศึกษา

ห้อง UB003 และ ลานชั้น 2 อาคารอุบาลี


ข้อมูลโดยกองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ