ข้อมูลติดต่อสอบถาม

เกี่ยวกับชุดครุย/การถ่ายรูปหมู่

ติดต่อคุณธานัท ฟูแสง โทร 054-46666 ต่อ 6249

กำหนดการฝึกซ้อม กำหนดการรายงานตัว

ติดต่อกองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ โทร 054-466666 ต่อ 6263

ศิษย์เก่าสัมพันธ์

ติดต่อคุณธีรวัฒน์ สมศรี โทร 054-666666 ต่อ 6284

การขอเลื่อนรับ/ขอเปลี่ยนคำนำหน้าชื่อ

ติดต่องานทะเบียน กองบริการการศึกษา โทร 054-666666 ต่อ 1021,1025,1831,1832