การยื่นเอกสารขอเลื่อนรับพระราชทานปริญญาบัตร

ดาวน์โหลดคำร้องทั่วไป(UP1)

www.does.up.ac.th ไปที่เมนู >> ข้อมูลบริการวิชาการ >> การจัดการเรียนการสอน >> แบบฟอร์ม UP01 คำร้องทั่วไป หรือคลิกดาวน์โหลดที่นี่

กรอกข้อมูล

เรื่อง ขอเลื่อนรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อขอร่วมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2566 (ปีพุทธศักราช 2568)

เตรียมเอกสารประกอบ

แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
แนบสำเนาเอกสารที่เกี่ยวข้องในการขอเลื่อนรับ เช่น กำหนดการและหนังสือเดินทาง หรือใบรับรองแพทย์กรณีเจ็บป่วย หรือตั้งครรภ์ หรือหนังสือแต่งตั้งกำหนดให้บรรจุราชการ เป็นต้น จำนวน 1 ฉบับ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

นำเอกสารมายื่นที่งานทะเบียนนิสิต

กรณี ส่งด้วยตนเองสามารถส่งได้ที่ : กองบริการการศึกษา งานทะเบียนนิสิต อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 1
กรณี ส่งจดหมายจ่าหน้าซองถึง : งานทะเบียนนิสิต กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา 19 ม.2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000
กรณี ส่งทางอีเมล์กองบริการการศึกษา : ส่งได้ที่อีเมล reg@up.ac.th (ติดตามสถานะเอกสาร และข้อความตอบกลับจากเจ้าหน้าที่)
ภายในวันที่ 28 ธันวาคม 2566

หมายเหตุ

- ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร 054-466666 ต่อ 1021 , 1025 , 1831 , 1832