รายชื่อผู้ประสานงานคณะ ในการกรอกข้อมูล
พิธีรับพระราชทานปริญญาบัตรฯ ประจำปีการศึกษา 2564

คณะเกษตรศาสตร์ฯ

- ติดต่อ นางสาวกรวิกา ดวงปัญญารัตน์ เบอร์ภายใน 3247 Email:Kornwikar.bo@up.ac.th

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

- ติดต่อ นางสาวกมลทิพย์ รักเป็นไทย เบอร์ภายใน 2329 Email:kamolthip.ra@up.ac.th

คณะเภสัชศาสตร์

- ติดต่อ นางไพจิตรา อินสุขิน เบอร์ภายใน 3188 Email:phaijittra.kr@up.ac.th
- ติดต่อ นางสาวธนารีย์ เครือวัลย์ เบอร์ภายใน 3188 Email:phannipa.kr@up.ac.th
- ติดต่อ นางสาวพจนีย์ กลิ่นบำรุง เบอร์ภายใน 3188 Email:phojjanee.kl@up.ac.th

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

- ติดต่อ นางสาระชล เครือสาร เบอร์ภายใน 3675 Email:sarachon.kh@up.ac.th

คณะสาธารณสุขศาสตร์

- ติดต่อ นางสาวเมธินี หล้านามวงศ์ เบอร์ภายใน 3313 Email:methinee.la@up.ac.th
- ติดต่อ นายณรงค์ศักดิ์ ใจเที่ยงธรรม เบอร์ภายใน 3313 Email:narongsak.ja@up.ac.th

คณะแพทยศาสตร์

- ติดต่อ นายศรัณยู พิชัยยา เบอร์ภายใน 7020 Email:saranyu.pi@up.ac.th

คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์

- ติดต่อ นางสาวนิตยาภรณ์ วรรณมณี เบอร์ภายใน 1509 Email:nittayaporn.wa@up.ac.th
- ติดต่อ นางสาวธิภาภรณ์ เงินเย็น เบอร์ภายใน 1509 Email:thipaporn.ng@up.ac.th

คณะทันตแพทยศาสตร์

- ติดต่อ นางสาวชรินทร์ทิพย์ ศุภโชติโภคิณ เบอร์ภายใน 4710 Email:jettana.ta@up.ac.th

คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์

- ติดต่อ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนทร สุขสราญจิต เบอร์ภายใน 1319 Email:sunthorn.su@up.ac.th

คณะพยาบาลศาสตร์

- ติดต่อ นายปรัชญดล รัตนสุรรณ เบอร์ภายใน 3101 Email:Pracsayadol.ra@up.ac.th

คณะนิติศาสตร์

- ติดต่อ นางสาวณลภัส ปัญญาวงค์ เบอร์ภายใน 1851 Email:nalaphat.pa@up.ac.th

คณะวิทยาศาสตร์

- ติดต่อ นางสาวพรหมภัสสร อะสะนิธิกูร เบอร์ภายใน 1713 Email:prompsatsor.as@up.ac.th​
- ติดต่อ นางสาวสุดารัตน์ แซ่จ๋าว เบอร์ภายใน 1713 Email:Sudarat.sa@up.ac.th

คณะสหเวชศาสตร์

- ติดต่อ นายโกเมศ ลออพันธุ์สกุล เบอร์ภายใน 3873 Email:gomate.la@up.ac.th

คณะศิลปศาสตร์

- ติดต่อ นางสาวเสาวภัค วันสนุก เบอร์ภายใน 1685 Email:saowaphak.wa@up.ac.th
- ติดต่อ นางสาวสุภรพร คำรส เบอร์ภายใน 1682 Email:supaporn.ku@up.ac.th

คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม

- ติดต่อ นางสาวจิราภรณ์ ไชยสาร เบอร์ภายใน 1101 Email:jiraporn.ch@up.ac.th

วิทยาลัยการศึกษา

- ติดต่อ นายวิทวัส ธิวัย เบอร์ภายใน 1377 Email:Wittavas.ti@up.ac.th

วิทยาลัยการจัดการ

- ติดต่อ นางสาวธนาภรณ์ ภู่พฤกษชาติ เบอร์ภายใน 02-6553700 Email:tanaporn.po@up.ac.th
- ติดต่อ นางสาวไอลดา บูรณะสัมฤทธิ์ิ เบอร์ภายใน 02-6553700 Email:ailada.pu@up.ac.th

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์

- ติดต่อ นางสาวจริญญา ดวงเกิด เบอร์ภายใน 3362 Email:jarinya.du@up.ac.th​

คณะวิศวกรรมศาสตร์

- ติดต่อ นายกิตติ ไพเจริญ์ เบอร์ภายใน 3391 Email:kitti.pi@up.ac.th

กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา

- Facebook Fanpage: กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา Tel. 054 466 666 ต่อ 1023