การยื่นเอกสารขอเปลี่ยนคำนำหน้าชื่อ

ดาวน์โหลดคำร้องทั่วไป(UP1)

www.does.up.ac.th ไปที่เมนู >> ข้อมูลบริการวิชาการ >> การจัดการเรียนการสอน >> แบบฟอร์ม UP01 คำร้องทั่วไป หรือคลิกดาวน์โหลดที่นี่

กรอกข้อมูล

เรื่อง ขออ่านคำนำหน้าชื่อ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2564 จาก นาย/นางสาว......เป็น ว่าที่ร้อยตรี/ว่าที่ร้อยตรีหญิง.....

เตรียมเอกสารประกอบ

แนบคำสั่งแต่งตั้งของกระทรวงกลาโหมฯ จำนวน 1 ชุด และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

นำเอกสารมายื่นที่งานทะเบียนนิสิต

กรณี ส่งด้วยตนเองสามารถส่งได้ที่ : กองบริการการศึกษา งานทะเบียนนิสิต อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 1
กรณี ส่งจดหมายจ่าหน้าซองถึง : งานทะเบียนนิสิต กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา 19 ม.2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000
ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2565

หมายเหตุ

- นิสิตที่ยื่นเอกสารดังกล่าวแล้ว ให้แต่งกายตามคำนำหน้าชื่อในวันฝึกซ้อมใหญ่และรับจริง

- ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร 054-466666 ต่อ 1021 , 1025 , 1831 , 1832